Stadgar

Värmdö Nattvandrares stadgar

§1. 

Föreningen har till uppgift att stödja och inge trygghet för ungdomar under framförallt veckoslut och helger. Vi skall i vår verksamhet vara vuxna förebilder för ungdomar och motverka våld, droger och främlingsfientlighet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§2. 

Som medlem kan antas person som fyllt 20 år. Annan person över 20 år kan delta i verksamheten, dock inte i beslutande organ. Medlem över 25 år kan i verksamheten dessutom delta som vandringsvärd. Medlem skall årligen betala den medlemsavgift som årsmötet beslutar. Medlem som motarbetar föreningen och dess syften kan av styrelsen uteslutas. 

§3.

Styrelsen består minst 3 och högst 8 personer. Halva styrelsen, inklusive ordförande, väljs udda år på 2 år. Övriga ledamöter väljs jämna år på 2 år. Styrelsen fördelar inom sig övriga uppdrag. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§4.

Alkohol- och drogpolicy

Värmdö Nattvandrare ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som en av Värmdö kommuns ideella föreningar har vi ett ansvar när det gäller ungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.

Föreningen har till uppgift att stödja och inge trygghet för ungdomar under framför allt veckoslut och helger. Vi skall i vår verksamhet vara vuxna förebilder för ungdomar och motverka våld, droger och främlingsfientlighet. En nattvandrare ska inte vistas berusad i ungdomsmiljöer och får aldrig bära nattvandrarjackan i samband med alkoholförtäring eller andra droger.

Det är i denna verksamhet Värmdö Nattvandrare ger sitt viktigaste budskap till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten är att Värmdö kommun ska vara en trygg miljö ur alkohol- och drogsynpunkt.

Värmdö Nattvandrares alkoholpolicy innebär bland annat:

 • att inga alkoholdrycker (spritdrycker, vin, starköl) ska förekomma bland vare sig värdar eller nattvandrande föräldrar i samband med nattvandring,
 • att ingen alkohol får förekomma i våra lokaler,
 • att i samband med olika evenemang tillåts ingen försäljning av alkolholdrycker till allmänheten,
 • att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol samt
 • att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkomsumtion.

§5.

Årsmötet skall äga rum innan februari månads utgång. Kallelse med dagordning skall senast 14 dagar innan årsmötet skickas till medlemmarna per e-post och anslås på huvud-bibliotekets anslagstavla. Val av två personer på ett år i föreningens valberedning 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

 • Val av två justeringsmän 

 • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

 • Godkännande av verksamhetsberättelsen 

 • Revisorernas berättelse 

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen 

 • Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott 

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 • Behandling av inkomna förslag 

 • Behandling av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

 • Beslut om årsavgift för nästkommande år 

 • Val av ordförande på ett år 

 • Val av ledamöter i styrelsen 

 • Val av revisor och revisorsuppleant 

 • Val av 2 ledamöter som valberedning under 1 år.

 • Övriga frågor 

 • Avslutning 

§6. 

För ändring av dessa stadgar fordras två medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall fattas med ¾ majoritet. 

§7. 

I de fall föreningen beslutar upphöra med verksamheten skall tillgängliga medel tillfalla Rädda Barnen. 

Dessa stadgar är antagna vid föreningens bildande den 5 september 2007.